SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA EDIITO D.O.O. št. 1/2023

 1. Predmet pogojev:

1.1. Ti splošni pogoji urejajo obligacijske odnose med podjetjem EDIITO d.o.o., profesionalna razsvetljava, Spodnje Škofije 2, SI-6281 Spodnje Škofije (v nadaljnjem besedilu prodajalec) in kupci blaga ter izdelkov iz njegovega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu kupci in blago).

1.2. Ti splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupci, razen če sta se prodajalec in kupec za posamezen primer dogovorila drugače. V primeru dvoma se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki. Ti prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno dogovorita drugače.

 1. Prodajni program

2.1. Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v program uvede novo blago ali določeno blago izloči iz prodajnega programa, dolžan pa je dobaviti blago, za katerega je že potrdil naročilo.

 1. Naročilo

3.1. Prodajalec posreduje kupcu ponudbo, ki vsebuje količino, ceno in dobavni rok glede na specifikacijo izdelka v povpraševanju kupca ter morebitne posebne pogoje, dogovorjene v posebnih prodajnih pogojih med prodajalcem in kupcem. 

3.2. Vse ponudbe brez ustrezne potrditve kupca so za prodajalca neobvezujoče.

3.3. Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe oziroma predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe oziroma predračuna.

3.4. Kupec lahko naročilo odda telefonsko, preko elektronske pošte ali v spletni trgovini, pri čemer veljajo ob naročilu veljavni plačilni pogoji in ceniki. Šteje se, da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za dobavo blaga, še posebej, ne pa samo, količino, kraj in čas predvidene dobave ter prioritete dobave.

Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu dogovorili za standardne pogoje.

3.5. Blago prodajalec dobavi na podlagi vsebine pisnega naročila, v katerem se sklicuje na številko ponudbe oziroma predračuna prodajalca in ‘Splošne prodajne pogoje podjetja Ediito d.o.o.’ in pisne potrditve prejema naročila – Potrditve naročila. Telefonsko naročilo je veljavno v primeru, da prodajalec pošlje pisno Potrditev naročila in ga kupec pisno potrdi. V kolikor kupec ne pošlje pisne pripombe na potrditev naročila, prodajalec smatra, da naročilo ustreza zahtevam kupca.

 1. Cene

4.1. Prodajalec v svojih ponudbah oziroma predračunih upošteva cene iz trenutno veljavnih cenikov. Vse cene veljajo EXW skladišče prodajalca, če na ponudbi ali v posebnih prodajnih pogojih ni zapisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS, izdana pri International Chamber of Commerce, Paris, ki se uporabljajo v ponudbah, potrditvah naročil in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti.

4.2. Standardna embalaža za cestni prevoz je vključena v ceno, transportne stroške do kupca in drugo transportno embalažo zaračunava prodajalec posebej, glede na dogovorjeno v Potrditvi naročila.

4.3. Blago, za katerega prodajalec potrdi naročilo, mora dobaviti po ceni, ki je veljala v času naročila. Dogovorjena cena velja za pogoje, dogovorjene v Potrditvi naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti dobavne pogoje v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načinu dostave oziroma prevzema, prav tako ima pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov in morebitne škode zaradi kasnejših sprememb naročila s strani kupca.

 1. Definicija delovnega dneva

5.1. »Delovni dan« pomeni časovno obdobje 8 zaporednih ur od 8.00 h do 16.00 h istega dne, od ponedeljka do petka.

 1. Dobavni roki

6.1. Informativni dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma predračunu prodajalca. Termin dobavni rok se uporablja za običajni rok znotraj Slovenije, v katerem prodajalec odpremi blago iz svojega skladišča.

6.2. Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Končni dobavni rok je določen v Potrditvi naročila, ki ga prodajalec pošlje naročniku.

6.3. Prodajalec obvesti kupca o pripravljenosti blaga za odpremo in/ali o predvidenem dnevu dobave po elektronski pošti.

6.4. Prodajalec odgovarja kupcem za pravilno in pravočasno dobavo naročenega blaga v primeru, ko je poslano pisno naročilo s strani kupca,  prodajalec pa je to pisno potrdil v Potrditvi naročila.

6.5. V kolikor blaga ne bo mogoče dostaviti kot dogovorjeno, bo prodajalec, takoj ko bo možno, obvestil o novem predvidenem roku dostave. Če kupcu niti v dodatnem roku ne bo mogoče dostaviti naročenega blaga, lahko kupec odstopi od naročila, prodajalec pa bo kupcu najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od naročila/pogodbe vrnil vsa morebitna prejeta plačila.

 1. Višja sila

7.1. Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sila se razumejo dogodki, kot so: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomanjkanje materiala ali storitev pri prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.

7.2. V primeru, ko je izpolnitev prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot tri (3) mesece, lahko kupec ali prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

7.3. V primeru višje sile si prodajalec pridržuje pravico kupcu zaračunavati doplačilo zaradi povečanja stroškov poslovanja, ki so nastali kot posledica dogodkov iz točke 7.1. (kot npr. stroški transporta, …).

 1. Plačilni pogoji

8.1. Naročeno blago se plača po avansnem računu, ki ga prejme kupec po elektronski pošti ali ob osebnem prevzemu v poslovalnici podjetja, razen če ni dogovorjeno drugače.

8.2. V primeru drugačnih plačilnih pogojev veljajo pogoji, določeni v Ponudbi, Potrditvi naročila ali v posebnih prodajnih pogojih.

8.3. Kupec mora plačati blago v dogovorjenem plačilnem roku od datuma odpošiljanja blaga (DUR). Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.

8.4. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

8.5. Prodajalec lahko od kupca za krovno zavarovanje plačila na odlog zahteva, da predloži overjeno bianco izvršnico, ki mu jo pošlje prodajalec po elektronski pošti. Prodajalec lahko izvršnico unovči v primeru, če kupec niti po prejemu prodajalčevega pisnega opomina ne poravna svojih zapadlih obveznosti. V primeru, če kupec skladno z določbo tega odstavka prodajalcu ne bo izročil overjene izvršnice, pridobi prodajalec pravice, določene v 9. členu teh Splošnih pogojev.

8.6. Če je kupec v zamudi s plačilom enega ali več računov, prodajalec po nastopu te kupčeve zamude ni dolžan izvršiti tistih kupčevih naročil, ki jih je prejel po nastanku zamude, opredeljene v tem odstavku. Prodajalec je dolžan za vsako posamezno naročilo, prejeto s strani kupca po nastanku takšne zamude, kupca obvestiti, ali bo njegovo naročilo kljub temu izpolnil ali ne.

8.7. Če kupec svoje zapadle obveznosti do prodajalca ne poravna ob zapadlosti računa, mu prodajalec pošlje dopis: Uskladitev stanja oz. 1. opomin. V kolikor kupec po 1. opominu ne poravna svojih obveznosti do prodajalca, mu ta pošlje 2. opomin, v katerem mu ponudi še zadnji rok za izpolnitev njegove obveznosti, to je osem (8) dni od datuma 2. opomina. Po tem roku pa bo prodajalec uporabil vse zakonske možnosti (izvršbo, policijsko ovadbo,…) za izterjavo svojih neplačanih terjatev, skupaj s pripadajočimi obrestmi in povrnitvijo stroškov izterjave.

 1. Prevzem blaga

9.1. Kupec ob prevzemu blaga opravi količinski in kakovosten pregled in potrdi listine za prevzem. Ob prevzemu blaga predstavnika kupca in prodajalca podpišeta in požigosata (če je kupec subjekt, ki pri svojem poslovanju v pravnem prometu uporablja žig) prevzemne dokumente-dobavnice.

Če ima prevzeto blago napake, je kupec dolžan prodajalca o napakah obvestiti, skladno z določbami teh Splošnih pogojev in Obligacijskega zakonita.

9.2. V primeru prevzema na sedežu prodajalca mora kupec prevzeti blago količinsko in kakovostno pred nakladanjem na prevozno sredstvo. Kupec mora napovedati prevzem najkasneje 1 dan pred predvidenim prevzemom.

9.3. V primeru prevzema v kraju, navedenem na tovornem listu ali dobavnici, mora kupec raztovoriti blago najkasneje v roku 4 ur in še pred ali med razkladanjem prekontrolirati blago.

9.4. Standardni način raztovora paketov je ročno ali z viličarjem. Prodajalec mora pisno potrditi kupcu drugačen način raztovora.

 1. Lastninski pridržek

10.1. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca ne glede na njihov temelj. Šele ko je kupnina plačana, učinkuje za kupca stvarna pravna izročitev.

10.2. V primeru, da kupec ravna v nasprotju s Potrditvijo naročila ali sklenjeno pogodbo, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to izrecno izjavi v pisni obliki.

 1. Garancija

11.1. Prodajalec izjavlja, da so vsi uporabljeni materiali prvovrstni. Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili prodajalca.

11.2. Garancija ne velja za izdelke, poškodovane med prevozom, zaradi montaže, ki ni bila opravljena v skladu z navodili za uporabo in s strani za to usposobljene osebe, ali uporabe pod pogoji, ki so nenormalni glede na podatke iz povpraševanja ali v primeru neupoštevanja prodajalčevih navodil.

11.3. V primeru zamude pri prevzemu blaga po krivdi kupca začne teči garancijska doba z dnem, ko kupec pride v zamudo.

11.4. Splošna garancija za izdelke iz prodajnega programa znaša 24 mesecev, razen če na izdelku ali na računu za prodano blago ni navedeno drugače.

11.5. Garancija je vezana na pogoje, ki so napisani v Garancijskem listu in priloženem izdelku. Prosto so dostopni tudi na dnu spletne strani www.ediito.si.

 1. Razprodani izdelki

12.1.V posameznih primerih se lahko zgodi, da prodajalec posameznega izdelka ne bo mogel dostaviti, ker je razprodan. V tem primeru se lahko kupcu ponudi alternativni izdelek. Prodajalec v takem primeru odškodninsko ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. Vračila blaga in reklamacije

13.1. V skladu z ZVPot ima kupec pravico do odstopa od nakupa brez razloga, kar mora v 14 dneh od prevzema blaga sporočiti na naslov info@ediito.si. Vračilo mora biti opremljeno z izpolnjenim obrazcem za Reklamacijo/vračilo blaga, dostopnem na spletnem naslovu www.ediito.si. Brez izpolnjenega obrazca vračilo blaga ni možno. Pravico do vračila blaga ima le neposredni prejemnik blaga. Za vračilo blaga iz redne zaloge si, po predhodni odobritvi, prodajalec pridržuje pravico odbitka 10% zaračunane vrednosti blaga.

13.2. Vidne napake mora kupec ugovarjati nemudoma oziroma v osmih dneh po prevzemu blaga. V trgovskem prometu veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak ostanejo veljavna. Če v osmih delovnih dneh po dospetju blaga na dogovorjeni kraj ni podana reklamacija blaga, se šteje, da je blago sprejeto.

13.3. O transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga podpiše prevoznik in prejemnik blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati pred oz. najkasneje med razkladanjem. Kupec oziroma prejemnik blaga mora pri raztovoru upoštevati navodila prodajalca. S podpisom prejema blaga pri dostavni službi kupec potrjuje, da je prejel nepoškodovano blago. Obrazec za Reklamacijo/vračilo blaga, ki je dostopen na dnu spletne strani www.ediito.si, je kupec skupaj s fotografijami in izpolnjenim zapisnikom o transportnih poškodbah, dolžan posredovati prodajalcu najkasneje v roku 48 ur. Brez navedenih dokumentov kupec ni upravičen do zamenjave artiklov oz. vračila kupnine. Več informacij o reklamacijah je dostopnih na povezavi Pogoji garancije na dnu spletne strani www.ediito.si.

13.4. Kupec mora blago vrniti nepoškodovano, v originalni in nepoškodovani embalaži ter v enaki pakirni količini, kot ga je prejel. V primeru reklamacije blago ne sme imeti drugih poškodb kot reklamiranih. Vračilo mora kupec odposlati na lastne stroške najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je o odstopu obvestil prodajalca. Kupec se lahko odloči za povrnitev kupnine ali naroči nov izdelek. Kupnino bo prodajalec vrnil na kupčev TRR najkasneje v roku 14 dni od prejema vrnjenih artiklov. TRR, na katerega se vrne kupnina, mora kupec prodajalcu pisno sporočiti.

13.5. Blago, izdelano po naročilu na podlagi pisnega potrdila, lahko kupec vrne le po predhodni odobritvi in pod posebej dogovorjenimi pogoji, razen v primeru poškodbe ali nepravilnega delovanja. V primeru odobrenega vračila blaga, izdelanega po naročilu, je kupec upravičen do vračila v višini 50% kupnine. Pri vračilu posebej naročenega blaga, ki v podjetju prodajalca običajno ni na zalogi, zaračuna prodajalec dodatne stroške, ki so pri tem nastali.

14.Veljavnost splošnih pogojev

14.1.Ti splošni pogoji se uporabljajo od 1.1.2023 dalje do preklica.

 

Odgovorna oseba:

direktor podjetja Ediito, d.o.o.

Matic Rodič

Spodnje Škofije, 3.1.2023